برد کنترل گردش تابلو مثلثی منیاتوری

برد کنترلر گردش تابلو تبلیغاتی منیاتوری

نسخه 1
مدل 3 بعدی
نسخه 2